นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
Email This  Print This 

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 มีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็น การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
  5. จรรยาบรรณธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด