สาส์นจากประธานกรรมการ
Email This  Print This 

คุณ พิสุทธิ์ พิหเคนทร์
(ประธานกรรมการ)

ราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในปี 2559 ส่งผลทำให้้ ราคาหุ้นของบริษัทถ่านหินในประเทศปรับตัวดีขึ้น และกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง แม้ อุปสงค์ยังคงต่ำ ราคามาตรฐานถ่านหินของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2559 เมตริกตันละ 63.93 ดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 17 เดือน ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดถ่านหินหลักแบบดั้งเดิมของ อินโดนีเซียครอบคลุมผลผลิตถ่านหินในประเทศ ได้กำหนดเพดานผลผลิตถ่านหินในประเทศ ทำให้้ผู้ผลิตไฟฟ้าในจีนเริ่มนาเข้าถ่านหินอีกครั้ง ดังนั้นเมื่ออุปสงค์ไม่ได้เพิ่ม แต่อุปทานลดลง จึงส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีที่ระดับ 113 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะตลาด ถ่านหินเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น

แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรมถ่านหินปี 2559 ดูจะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น แต่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของตลาดถ่านหินอย่างใกล้ชิด เพื่อวางกลยุทธ์และดำเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ในการตั้งรับกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นทั้งแง่บวก และแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายด้านการเงิน การบริหารและการควบคุมค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด ส่วนการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถนามาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านสถานะการเงินและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากมาตรการด้านการบริหารจัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินมาตรการทางการเงินที่สำคัญ คือออกหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 4.65% ต่อปี ซึ่งได้กำหนดเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด จัดอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต Stable

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เพื่อ ความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติในสังคม

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา กระผมขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นมือ อาชีพ เพื่อให้เป็นตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “จะมีปริมาณสำรอง ถ่านหินเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีเครือข่ายการซื้อ ขายถ่านหินอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริหารจัดการภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและสำนึกในความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ”