ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Email This  Print This 

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายถ่านหินประเภทบิทูมินัสให้แก่ลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยถ่านหินจัดหาจาก เหมืองถ่านหินของกลุ่มบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง TTP ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นการจัดซื้อจากกลุ่มเจ้าของถ่านหินรายอื่นในประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง EPCL ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

โดยถ่านหินจะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศผ่านทางเรือขนส่งที่ประเทศอินโดนีเซียได้ทันที ขณะที่ถ่านหินบางส่วนจะถูกนำเข้ามายังโรงงานเพื่อการคัดแยกขนาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานของลูกค้าในประเทศแต่ละราย ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นตัวกลาง (Trader) ในต่างประเทศ และกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศจีน ลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานคัดแยกขนาด ที่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ และโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างพลังงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรรมอาหาร เป็นต้น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเจ้าของเหมืองถ่านหิน และพัฒนากลุ่มบริษัทให้เป็นเจ้าของเหมืองถ่านหิน ให้มีปริมาณสำรองเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้านกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจถ่านหินให้คำแนะนำในการใช้ถ่านหินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้คำแนะนำต่อลูกค้าในการเปลี่ยนจากหม้อต้มไอน้ำที่ใช้นำมันเตาหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ถ่านหิน (Coal) เป็นหินตะกอนที่สามารถจุดติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่สาคัญส่วนใหญ่ คือ สารประกอบของคาร์บอนโดยมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้าหนัก หรือ ร้อยละ 70 โดยปริมาณถ่านหินเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายและสลายตัวทับถมกันอยู่ตามบริเวณลุ่มน้าหรือแอ่งน้าต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปี เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบนผิวโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ ตะกอนที่เกิดจากซากพืชทับถมกันเป็นจานวนมากขึ้น ทาให้เกิดแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับการได้รับความร้อนจากภายในผิวโลก ซากพืชที่ทับถมกันเหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินประเภทต่างๆ

ลักษณะทางกายภาพของถ่านหินอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็ง มีรูปร่างไม่แน่นอน และมีสีตั้งแต่สีน้าตาลไปจนถึงสีดาสนิท ด้วยคุณสมบัติของถ่านหินที่สามารถจุดติดไฟได้ ทาให้สามารถนามาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าการจำแนกประเภทของถ่านหินมีหลายระบบ แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน แต่ระบบที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ ระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing and Materials, ASTM) โดยได้จาแนกถ่านหินเป็น 4 ประเภท ตามปริมาณของธาตุคาร์บอนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังนี้ แอนทราไซต์ (Anthracite) บิทูมินัส (Bituminous) ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) และลิกไนต์ (Lignite) คุณสมบัติทั่วไปของถ่านหินแต่ละประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. 1. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีสีดา เป็นเงามันวาว มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป มีปริมาณความชื้นต่ามาก ให้ค่าความร้อนสูง และมีอุณหภูมิที่จุดติดไฟในระดับสูง ส่วนใหญ่มักใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสาหรับอุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก
  2. 2. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินสีดาสนิทมีความเป็นมันวาว มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 80 – 90 ถ่านหินประเภทนี้เหมาะสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันเตาสาหรับหม้อไอน้า (Boiler) ของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
  3. 3. ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) เป็นถ่านหินที่มีสีน้าตาลเข้มจนถึงดา เนื้อถ่านหินมีความอ่อนตัวคล้ายขี้ผึ้ง มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 71 - 77 และมีค่าความชื้นประมาณร้อยละ 10 - 20 (World Coal Institute. 2004b. On-line) ถ่านหินประเภทนี้ส่วนมากใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  4. 4. ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินที่ยังคงเหลือซากพืชปรากฏอยู่บางส่วน มีสีน้าตาลเข้มจนถึงดา มีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างน้อย และมีปริมาณความชื้นสูง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับกระบวนการอุตสาหกรรมได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากให้ความร้อนต่าและมีปริมาณกามะถันมาก ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม