คณะกรรมการบริษัท
Email This  Print This 

 • พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ / ประธานกรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  Business Management
  University of Memphis

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - PT TRI TUNGGAL PITRIATI
  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ ลิ้งค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด
  • 2549 - ปัจจุบัน - บริษัท สแนคแชค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2514 - 2519 - Marketing Manager, 3M Thailand
  • 2520 - 2522 - Manager, Levi’s Thailand
  • 2523 - 2541 - Executive Vice Chairman and President, Robinson Department Store
  • 2523 - 2541 - Chief Information Officer, Central Retail Corp.
  • 2542 - 2549 - Executive Director, Thai Mart Retail Company
 • พิรุฬห์ พิหเคนทร์ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Computer Science
   New York University
  • ปริญญาโท Computer Science
   New York University

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ซินเนเก้นซ์ จํากัด
  • 2551 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จำกัด
  • 2551 - ปัจจุบัน - บริษัท อัปสรา วาเลย์ ไวน์เนอรี่ จํากัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล จํากัด
  • 2548 - ปัจจุบัน - บริษัท บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด
  • 2546 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2540 - 2542 - Web Developer, Morgan Stanley Dean Witter, New York, USA
  • 2542 - 2543 - Business Technology Manager, Time Inc., New York, USA
  • 2544 - 2546 - General Manager of IT Development, WinStore Co., Ltd.
 • พิบูล พิหเคนทร์ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Music Composition
   California Institute of the Arts
  • ปริญญาโท Linguistics
   Fudan University, China

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Guangdong Energy Earth Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท วัฟเฟิล อินเตอร์แอ็คทีฟ มีเดีย จํากัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2553 - 2553 - General Manager of Business Development, Energy Perfect Co., Ltd
 • ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ระดับปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2555 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2537 - 2553 - ผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • สมเกียรติ ศุขเทวา / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Economics
   ธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Management
   Sasin of Chulalongkorn University)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2546 - ปัจจุบัน - บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2552 - ปัจจุบัน - บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

  การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

  • Sloan School M.I.T., USA
   • Senior Executive Program (SEP)
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   • โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555
   • บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน
   • งบการเงินกับการคอร์รัปชั่นในตลาดทุน
   • ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
   • ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555
   • ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554
   • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554
   • ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
   • ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
   • ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554
   • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 -
   • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
   • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547
   • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2501 - 2545 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
  • 2545 - 2551 - ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการบริหาร, ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
  • 2549 - 2552 - ประธานกรรมการ, บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป จำกัด)
 • เอกนฤน ธรรมมารักษ์ / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี สาขา Business Science Professional Tennis Management

  Ferris State University

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท ไมซ์ แมน จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินิเอเจอร์ แกลอรี่
  • 2553 - ปัจจุบัน - บริษัท เบคโคฟีโน แทรตโทเรีย (เชียงใหม่) จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล คอนซัล แทนส์ จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน - บริษัท ลำปางริเวอร์ลอดจ์ จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน - บริษัท ม้ง ฮิลล์ไทร์ป ล็อดจ์ จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน - บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ทส์ แอนด์ สปาส์ จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2543 - 2545 - Account Manager, BBDO Bangkok
  • 2546 - 2550 - Deputy Manager, Diethelm Travel
  • 2547 - 2548 - Vice President, Thai Mart Store Co., Ltd.
  • 2549 - 2549 - Director of Financial and Accounting, Thailand Anthracite Co., Ltd.
 • ขจรพงศ์ คำดี / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี สาขา Accounting
  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - 2558 - บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพลิเวลธ์ จํากัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - PT TRI TUNGGAL PITRIATI
  • 2554 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2536 - 2537 - Chief Accountant, Hong Aue Co., Ltd.
  • 2538 - 2546 - Assistant Managing Director, Brother Auto Parts & Engineering Co., Ltd.
  • 2547 - 2548 - Vice President, Thai Mart Store Co., Ltd.
  • 2549 - 2549 - Director of Financial and Accounting, Thailand Anthracite Co., Ltd.
 • พิพรรธ พิหเคนทร์ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี สาขา Music Industry
   University of Southern California
  • ระดับปริญญาโท สาขา Management
   University of Southern California

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด
  • 2558 - ปัจจุบัน - Pt. Belayan Abadi Prima Coal
  • 2558 - ปัจจุบัน - Aladin Holdings Co., Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - Energy Earth (Hong Kong) Co.,Ltd.
  • 2557 - ปัจจุบัน - โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็มเอ็ม อัลไลอันซ์ จํากัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท ฟลาย เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เพลินจิตมีเดีย จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธ พาวเวอร์ แพลนท์ส จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน - PT TRI TUNGGAL PITRIATI
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
  • 2550 - ปัจจุบัน - บริษัท เอิร์ธลิงค์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) จํากัด
  • 2546 - ปัจจุบัน - บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2547 - 2548 - Marketing Manager, WTEC Co., Ltd.
  • 2548 - 2551 - Brand Manager, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Co., Ltd.
  • 2551 - 2553 - Market Development Manager, Coca - Cola (Thailand) Ltd.
 • กาญจนา จักรวิจิตโสภณ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  สาขา เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2550 - 2557 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2522 - 2541 - ผู้อำนวยการการเงิน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
  • 2542 - 2548 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโสตร์ จำกัด
 • ธัญกมล ตริตระการ / กรรมการ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี การธนาคารและการเงิน
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ
   University of Denver, Colorado, U.S.A.

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 1999 - 2003 - Director - Win Store Co., Ltd.
  • 2007 - 2009 - Director of Finance - Burasari Hotel
  • 2012 - 2017 - Head of Investor Relations - Energy Earth Public Company Limited
 • สุริยาภรณ์ บุญชัย / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  บริหารธุรกิจ - การบัญชี
  มหาวิยาลัยรามคำแหง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2548 - ปัจจุบัน - ร้านบุญชัย เน็ตแอนด์คอม

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2536 - 2538 - สมุห์บัญชี บจก.ไทยเดวิด
  • 2538 - 2546 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์
 • ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Electrical Engineering
   SIIT, Thammasat University
  • ปริญญาโท Computer Science
   The George Washington University

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
  ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

  • 2553 - ปัจจุบัน - บริษัท ชุมพรไอซ์ จำกัด

  ประสบการณ์การทำงานในอดีต

  • 2544 - 2546 - System Engineer, HopOne Internet Corporation
  • 2546 - 2549 - pSeries Sales Specialist, IBM Thailand Company Limited
  • 2549 - 2551 - eServer Manager, IBM Thailand Company Limited
  • 2551 - 2553 - Country Brand Manager, IBM Thailand Company Limited