นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
Email This  Print This 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฏหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย

สำหรับบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมเห็นสมควร

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผล
ประกอบการ
27/02/60 10/03/60 19/05/60 เงินปันผล 0.10 01/01/59 - 31/12/59
11/11/59 24/11/59 09/12/59 เงินปันผล 0.05 01/01/59 - 30/09/59
08/03/59 22/03/59 19/05/59 เงินปันผล 0.10 01/10/58 - 31/12/58
11/11/58 25/11/58 09/12/58 เงินปันผล 0.05 01/01/58 - 30/09/58
27/02/58 20/03/58 20/05/58 เงินปันผล 0.05 01/10/57 - 31/12/57
13/11/57 26/11/57 12/12/57 เงินปันผล 0.05 01/01/57 - 30/09/57
28/02/57 18/03/57 20/05/57 เงินปันผล 0.0340 01/01/56 - 31/12/56