ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
Email This  Print This 
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Energy Earth Public Company Limited (“EARTH”)
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จัดหาถ่านหิน โดยการขุดจากเหมืองสัปทานและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 4,439,103,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียน 4,439,103,137.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,605,495,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียน 2,605,495,683.00 บาท (สองพันหกร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ณ วันที่ 25 กันยายน 2555
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-673-9631-3
โทรสาร 02-673-9634
เว็บไซต์ www.energyearth.co.th
อีเมล์ thanawat@energyearth.co.th
การลงทุนในบริษัทอื่น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด เป็นผู้นำเข้า คัดแยกขนาด และขายถ่านหินให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ขนส่งถ่านหินให้แก่ลูกค้าในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสานักงานสาขา 706/4 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 02-673-9631-3 โทรสาร 02-673-9634
การลงทุนในบริษัทอื่น บริษัท PT TRI TUNGGAL PITRIATI ("TTP") ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และได้รับสัปทานจากรัฐบาลให้สามารถขุดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ ที่ตั้งสานักงานใหญ่ อยู่ที่ Banjarmasin, Indonesia
มีทุนจดทะเบียน Rp.8,521,000,000 เทียบเท่ากับ USD 1,000,000 หรือ THB 29,807,776 บาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างธนาคาร ณ 16 สิงหาคม 2554 อัตรา 1 บาท เท่ากับ 285.865 รูเปียอินโดนีเซีย) สัดส่วนหุ้นที่ถือหลังการได้มาไม่เกิน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6
ผู้สอบบัญชี นายชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6554
บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด 8/74-75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2938-3495-6 โทรสาร 0-2938-2090