ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This  Print This 
(หน่วย : ล้านบาท)
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 14,910.92 16,846.75 18,491.17
รายได้รวม 14,917.29 16,889.15 18,502.56
กำไรขั้นต้นจากการขาย 2,221.26 2,008.60 2,290.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,042.11 1,026.93 871.89
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.90 11.92 12.39
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.99 6.10 4.72
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.65 12.83 7.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.62 4.34 2.75
สินทรัพย์รวม 17,940.93 29,429.66 34,056.22
หนี้สินรวม 12,643.91 18,718.52 22,944.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,297.02 10,711.15 11,111.52