ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This  Print This 
(หน่วย : ล้านบาท)
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 13,509.71 14,910.92 16,846.75
รายได้รวม 13,522.15 14,917.29 16,889.15
กำไรขั้นต้นจากการขาย 2,227.17 2,221.26 2,008.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,110.60 1,042.11 1,026.93
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.49 14.90 11.92
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 8.21 6.99 6.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.91 21.65 12.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.94 6.62 4.34
สินทรัพย์รวม 13,536.60 17,940.93 29,429.66
หนี้สินรวม 9,206.49 12,643.91 18,718.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,330.11 5,297.02 10,711.15