EARTH (บาท)  
1.46
- | -%
26 กรกฎาคม 2560 06:25
เปลี่ยนแปลงวันนี้
   
ต่ำสุด
1.07

ราคาวันนี้
1.46

สูงสุด
4.92
ช่วงราคาระหว่าง 52 สัปดาห์
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข่าวสารล่าสุด
25 ก.ค. 2560 ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ EARTH ชี้แจงกรณีบริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง
รายงานประจำปี 2559 งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน สมัครรับข่าวสาร