สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
Email This  Print This 

ขจรพงศ์ คำดี
(กรรมการผู้จัดการ)

กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่าน ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่าน มานับว่ายังมีรายได้และกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี แม้อุตสาหกรรมถ่านหินจะประสบกับปัญหาอัตรา การใช้ถ่านหินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยก่อนหน้านี้ราคาปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี แต่จากการที่รัฐบาลประเทศจีน ซึ่ง ถือเป็นประเทศผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สุดในโลก ออกมาตรการควบคุมการผลิต และประกาศ ปรับลดปริมาณการผลิตถ่านหินภายในประเทศลง ราคาถ่านหินในตลาดโลกจึงปรับตัวขึ้นขานรับ

อีกทั้งความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและปริมาณถ่าน หินคงคลังที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาถ่านหินปรับขึ้นต่อไปได้อีก จึงเป็น ผลบวกต่อธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และน่าจะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดยงบการเงินรวมปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 18,502.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 871.89 ล้านบาท คิดเป็น กำไรสุทธิหุ้นละ 0.248 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 16,889.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.55 และมีกำไรสุทธิ 1,026.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.10

สำหรับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องโดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.10 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 0.67 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2.06 เท่า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณสำรองถ่านหิน (Reserve) จาก 2 เหมืองที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมประมาณ 83 ล้านตัน โดยตั้งเป้า ปริมาณขายเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าเก่าและใหม่ได้ประมาณ 7-8 ปี ทั้งนี้เพื่อการ เติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ ได้ศึกษาและพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง และมองหา เหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมองว่านอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้น แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าว ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะ รายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ เมื่อมีความชัดเจน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเหนือจากดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใต้กรอบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว

บริษัทฯ ยังมีเจตนาที่แน่วแน่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:CSR) ด้วยการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อตอบแทนสังคมไทย

ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ ผมมีความตั้งใจในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อทำให้ บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าอุปสรรค และมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ผมต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุก คนที่ทุ่มเททางานอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึง ลูกค้า สถาบันการเงิน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่เป็นแรงหนุนให้บริษัทฯ เดินหน้าสู่การเติบโตได้อย่างมั่น และผมขอสัญญาว่า จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง