การประชุมผู้ถือหุ้น
Email This  Print This 
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผ้ถือหุ้น ประจําปี 2560
อัพเดทวันที่ : 06 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อัพเดทวันที่ : 24 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
10. ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น วันที่อัพเดท ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
11 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
22 เม.ย. 2559
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558
14 ธ.ค. 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
13 พ.ค. 2558
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2557
14 พ.ย. 2557
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557
07 ก.ค. 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
12 พ.ค. 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
09 พ.ค. 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
11 พ.ค. 2555
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554
15 ก.ย. 2554