โครงสร้างผู้ถือหุ้น
Email This  Print This 
กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่15 มีนาคม 2560 มีรายชื่อดังนี้
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
460,303,250
13.02
2. นายขจรพงศ์ คำดี
311,304,391
8.80
3. นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
240,687,391
6.81
4. นายพิบูล พิหเคนทร์
237,151,491
6.71
5. นายพิพรรธ พิหเคนทร์
193,896,791
5.48
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
169,972,512
4.81
7. นายพัชวัฏ คุณชยางกูร
167,981,140
4.75
8. นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
164,741,493
4.66
9. นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร
152,785,132
4.32
10. นายจิตตเกษม คุณชยางกูร
110,450,227
3.12