วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Email This  Print This 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ประกอบการในการจัดหาและจัดจำหน่าย
ถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง
รักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการ
ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

มีปริมาณสำรองถ่านหินเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า
มีเครือข่ายการซื้อขายถ่านหินอย่างกว้างขวาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริหารจัดการภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล และสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมและ ประเทศชาติ