การใช้สิทธิแปลงสภาพ
Email This  Print This 
EARTH-W3
  • มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออก สิ้นสุดอายุวันที่ 15 กันยายน 2559
  • ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.466 บาท
  • อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.023 หุ้นสามัญ
EARTH-W4
  • มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก สิ้นสุดอายุวันที่ 15 กันยายน 2562
  • ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 6.861 บาท
  • อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้นสามัญ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง วันกําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนง Word PDF
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4
(EARTH-W4)
16 ต.ค. 60 6, 9 -
12 ต.ค.
60
(9.00 - 16.00)

 
 

 
 
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W4)
16 ต.ค. 60 6, 9 -
12 ต.ค.
60
(9.00 - 16.00)

 
 

 
 
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W4)
15 มี.ค. 60 8-14 มี.ค. 60 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W4)
15 ก.ย. 59 8 - 14 ก.ย. 59 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ สำหรับการจองหุ้น
15 ก.ย. 59 30 ส.ค. -
14 ก.ย.
59
(9.00 - 16.00)

 
 

 
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W4)
15 มี.ค. 59 8 – 14 มี.ค. 59 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
15 มี.ค. 59 8 – 14 มี.ค. 59 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
15 ก.ย. 58 8 – 14 ก.ย. 58 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
13 มี.ค. 58 6 – 12 มี.ค. 58 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
15 ก.ย. 57 8 – 12 ก.ย. 57 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
14 มี.ค. 57 7 – 13 มี.ค. 57 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
15 ก.ย. 56 6 – 12 ก.ย. 56 (9.00 – 16.00)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(EARTH-W3)
15 มี.ค. 56 8 – 14 มี.ค. 56 (9.00 – 16.00)